DOFINANSOWANIE DO ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY, PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

( dotyczy osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie m.st. Warszawa z zamiarem stałego pobytu )

UWAGA!!! Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny nie może obejmować kosztów realizacji przed przyznaniem środków i zawarciem umowy.

W przypadku dofinansowania zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dopuszcza się możliwość zwrotu kosztów już poniesionych w wyniku zakupu w/w sprzętu.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. Gen. Andersa 5; 00-147 w Warszawie.

Godziny Pracy:
Poniedziałek 8.00 – 18.00
Wtorek – Piątek 8:00 – 16:00

NUMERKI wydawane są:
Poniedziałek 8.00-17.00
Wtorek – Piątek 8:00 – 15:00

Wnioski można również wysyłać pocztą.
Wnioski rozpatrywane są po otrzymaniu funduszy z PFRON, przez cały rok, do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel.

WYMAGANE DOKUMENTY

Do wniosku zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:
1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności;
2. aktualne zalecenie lekarskie dotyczące zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
3. zaświadczenie o wysokości dochodów ( netto) wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą, za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku;
4. dokument potwierdzający przewidywany koszt realizacji zadania, specyfikacja cenowa;
5. pełnomocnictwo (w przypadku gdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej składa przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem sądu lub pełnomocnik)

Do wniosku dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy dołączyć wymagane dokumenty jak poniżej:

1. kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, w przypadku dzieci do lat 16 orzeczenie o niepełnosprawności
2. zaświadczenie o wysokości dochodów ( netto) wnioskodawcy i osób zamieszkałych wspólnie z wnioskodawcą, za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
3. kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się, potwierdzoną przez NFZ
4. fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup z wyodrębnionym udziałem własnym i udziałem NFZ

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POMOC?

Z tej formy pomocy mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne, tj. takie osoby, które posiadają ważne jedno z niżej wymienionych orzeczeń:
1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (znacznego, umiarkowanego, lekkiego);
2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów;
3. o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia;
4. o grupie inwalidzkiej;

WARUNKI POMOCY

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie do zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze jeżeli przeciętny miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
• 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
• 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi do:
• 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonymna podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
• 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena jest wyższa niż ustalony limit,

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
• Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20 % kosztów sprzętu rehabilitacyjnego.
• Właściwy procent wysokości dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego oraz udziału środków własnych wnioskodawcy w danym roku i górne limity kwot dofinansowania są ustalane w oparciu o posiadane środki finansowe, na posiedzeniu komisji po otrzymaniu środków PFRON.
• Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku niedoboru środków, a przy znacznej liczbie wnioskodawców, decyzja jest podejmowana każdorazowo na posiedzeniu komisji

AKTY PRAWNE

Dofinansowania są udzielane zgodnie z:
• Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721),
• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z póź. zmianami

Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi wraz z określeniem poziomu, w tym limitu cen tych świadczeń i sposobu ich finansowania oraz warunków ich realizacji znajduje się w:
• Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

ŻRÓDŁO